Regler & Villkor

Allmänna Regler & Villkor

Inledande bestämmelser

1. Priser och frakt

Priserna anges i SEK och inklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. MEDIABorgen äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering.

MEDIABorgen priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av MEDIABorgen .

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. I det fall kunden ansvarar för att hämta ut produkter men underlåter att lösa ut paket, debiteras detta separat.

2. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning erläggs genom faktura, Swish betalning eller bankinsättning. Fakturering sker efter särskild kreditprövning

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på MEDIABorgen bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har MEDIABorgen rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

MEDIABorgen tar ut en faktureringsavgift per faktura. Felaktigheter i en faktura från MEDIABorgen måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot MEDIABorgen .

Produkterna förblir MEDIABorgen egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har MEDIABorgen rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

3. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos MEDIABorgen accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

4. Återköp

MEDIABorgen accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (30) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Vid önskemål om återköp ska kunden kontakta MEDIABorgen .
Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos MEDIABorgen eller faktureras separat.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

5. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till MEDIABorgen .
Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen.
Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och MEDIABorgen .

6. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till MEDIABorgen , dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. MEDIABorgen förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

7. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. MEDIABorgen lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.
Produkter med historik genom att tidigare varit sålda eller placerade hos tidigare kund har vid försäljning i butik automatiskt tre månaders garanti från försäljningsdatum.

8. Ansvar

Föreligger fel som MEDIABorgen ansvarar för åtar sig MEDIABorgen att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. MEDIABorgen har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

MEDIABorgen är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i MEDIABorgen sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av MEDIABorgen eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av MEDIABorgen .

MEDIABorgen ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot MEDIABorgen med anledning av fel. MEDIABorgen ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra liknande skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller (ii) förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för MEDIABorgen gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av MEDIABorgen anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

9. Särskilda villkor för programvaror

Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar MEDIABorgen inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

10. Särskilt för molntjänster

Vid köp av molntjänster hänvisar MEDIABorgen kunden till respektive rättighetsägares online-prenumerationsavtal eller respektive rättighetsägares villkor för specifikt beställd produkt eller tjänst.

Särskilda bestämmelser för leverans av tjänst

11. Omfattning och genomförande

MEDIABorgen ska utföra den överenskomna tjänsten (”Tjänsten”) på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerade personer.

MEDIABorgen får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om MEDIABorgen anlitar underleverantör ansvarar MEDIABorgen för såväl MEDIABorgen som underleverantörens arbete.

Kunden ska ge MEDIABorgen tillgång till all information och allt underlag som krävs för att MEDIABorgen ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med avtalet. Om Tjänsten ska utföras i kundens lokaler ska MEDIABorgen få tillgång till lokalerna i den utsträckning som krävs för att kunna utföra Tjänsten.

12. Ersättning m.m.

MEDIABorgen har rätt till ersättning enligt MEDIABorgen vid var tid gällande prislista. Om Parterna har avtalat om annat pris än vid var tid gällande prislista har MEDIABorgen rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser i enlighet med förändringar i Arbetskostnadsindex (AKI) kod J (Informations- och kommunikationsbolag.

MEDIABorgen ersättning anges exklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till Tjänsten.

MEDIABorgen har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits mellan Parterna.

MEDIABorgen utför Tjänsten under ordinarie arbetstider enligt vid var tid gällande prislista. MEDIABorgen har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prislista.

13. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning sker mot faktura efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via Partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på MEDIABorgen bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadag. Vid försenad betalning har MEDIABorgen rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

MEDIABorgen tar ut en faktureringsavgift per faktura. Felaktigheter i en faktura från MEDIABorgen måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot MEDIABorgen .

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har MEDIABorgen rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller kräva annan säkerhet för utförandet av Tjänsten.

14. Beställning och orderbekräftelse

Genom att beställa Tjänsten accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

15. Ansvar

Föreligger fel i Tjänsten som MEDIABorgen ansvarar för åtar sig MEDIABorgen att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation eller omleverans, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Om MEDIABorgen väljer att inte avhjälpa felet eller att genomföra en omleverans har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för det utförda arbetet.

MEDIABorgen ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av MEDIABorgen .

Om Tjänsten består i rådgivning är MEDIABorgen ansvar begränsat till sådan rådgivning baserad på den information som kunden tillhandahållit. MEDIABorgen tar inget ansvar för de beslut som kunden fattar mot bakgrund av den tillhandahållna rådgivningen.

Det totala ansvar som kan uppkomma för MEDIABorgen gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Fortners anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för Tjänsten den senaste sex (6) månadsperioden.
Fortner ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra liknande indirekta skador, eller (ii) förlust av data.

Ansvarsbegränsningarna under denna punkt gäller inte vid personskada eller om det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från MEDIABorgen sida.
Kunden ansvarar för att skriftligen informera MEDIABorgen om alla förändringar som kunden själv eller med hjälp av annan gör i kundens IT-miljö om förändringen kan påverka den Tjänst eller funktioner som MEDIABorgen levererar. MEDIABorgen ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att sådana förändringar inte meddelats MEDIABorgen enligt ovan.

16. Reklamation

Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast tre (3) månader efter att den specifika Tjänsten utförts.

17. Immateriella rättigheter

Kunden erhåller äganderätten till samtliga immateriella rättigheter som vid Tjänstens utförande skapas särskilt av MEDIABorgen för kundens räkning.
Om inte annat skriftligen avtalats, erhåller MEDIABorgen en icke-exklusiv licens, utan begränsning i tid, till alla immateriella rättigheter som skapas av MEDIABorgen för kundens räkning.

Kunden erhåller inte några immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten som tillhör MEDIABorgen eller tredje man utöver vad som anges ovan. Kunden har inte heller rätt att ändra någon immateriell rättighet som tillhör MEDIABorgen eller tredje man. För dessa immateriella rättigheter gäller istället de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar.

MEDIABorgen är skyldig att meddela kunden det krävs någon ytterligare licens eller nyttjanderätt för Tjänstens nyttjande utöver vad som framgår av avtalet.

18. Intrång i immateriella rättigheter

Om kunden tillhandahåller immateriella rättigheter under avtalet garanteras att kunden innehar de rättigheter eller inhämtar de godkännanden som krävs för utförandet av Tjänsten enligt avtalet.

MEDIABorgen garanterar att Tjänsten som utförs av MEDIABorgen och de immateriella rättigheter som MEDIABorgen skapar eller tillhandahåller enligt avtalet (med undantag för tredjepartstjänster eller produkter från MEDIABorgen leverantörer), såvitt MEDIABorgen känner till, inte gör intrång i tredje mans tillkommande rätt.

Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela MEDIABorgen avseende krav från tredje man angående intrång i immateriell rättighet på grund av kundens nyttjande av Tjänsten.

Vid ett påstående om intrång, för vilket MEDIABorgen ansvarar (dvs. inte ett intrång på grund av modifiering av kunden eller tredjepartsprodukter eller liknande intrång), ska MEDIABorgen ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst eller produkt. Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende sådant krav utan att på förhand erhålla MEDIABorgen skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas eller försenas. Om MEDIABorgen inte kan säkerställa kundens rätt till nyttjande av en liknande godtagbar tjänst eller produkt, har vardera parten rätt att som exklusiv påföljd i relation till sådant påstått intrång häva avtalet med den andra parten avseende sådan tjänst eller produkt och MEDIABorgen åtar sig att i sådant fall återbetala det pris som betalats för sådan tjänst och produkt, förutsatt att kunden återlämnar produkten, med avdrag för den nytta kunden erhållit.

MEDIABorgen åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket MEDIABorgen ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänsten. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänsten och som MEDIABorgen ansvarar för.

19. Avtalstid och upphörande

Avtalet är gällande från att det undertecknats av Parterna (innefattande bindande accept per e-post från behöriga företagsrepresentanter).
Om inte annat avtalats, gäller avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen.

Oaktat det ovanstående kan vardera Part skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Part:

  (a) i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom, eller

  (b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Kundens rätt att nyttja resultatet av Tjänsten vid uppsägning enligt denna punkt 20 förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet.

Särskilda bestämmelser för office 365 support

20. Tjänsters omfattning

Tjänster som omfattas; Direktsupport i butik, support i hem, företag tillhandahålls och helgfria vardagar kl. 10-17 omfattar följande delar:

support vid problem för Office och allmänna användarfrågor för Office, samt
återställande av lösenord (förutsatt att delegerad användaradministration har accepterats).
Supporten utförs via telefon eller via fjärrstyrning av kundens klient via internet.

Följande mjukvara omfattas av tjänsten:

 • Operativsystem (Windows 7 och senare)
 • Mailsystem (Microsoft Outlook och senare)
 • Officepaketet

21. Undantag från tjänstens omfattning

Tjänsten omfattar inte support:

 • som beror på problem på en server
 • återställande av lösenord på egna servrar
 • på icke förinstallerad programvara
 • vid driftsstörning som beror massivt virusangrepp (med massivt virusangrepp förstås nivå 5 enl. Symantecs klassificering av virusangrepp identifierat på mer än 1000 PC eller 10 officiella Internetsidor eller att angrepp vållat stor skada med hög hastighet i fem (5) länder)
 • av annan programvara/ mjukvara än vad som framgår i punkt 22 ”Tjänstens omfattning”
 • vid skada/ driftstörning orsakad av programvara/ mjukvara som inte fanns med i PC:ns ursprungliga konfiguration
 • vid skada/ driftstörning som har sin orsak i en utifrån kommande händelse (t ex fysisk skada eller problem med en server)
 • SharePoint-ärenden i Office 365 (förutom återställande av lösenord)
 • på annat sätt än via telefon eller fjärrstyrning

22. Tjänstens utförande

MEDIABorgen ska utföra tjänsten med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare och på fackmannamässigt sätt.

MEDIABorgen får anlita underkonsult för utförande av tjänsten och ansvarar då för underleverantörens arbete såsom för sitt eget.

23. Anmälan om supportbehov

Anmälan om supportbehov ska göras till telefonnummer:

24. Ansvarsbegränsning

Om MEDIABorgen orsakat fel, för vilket MEDIABorgen  har ansvaret, ska MEDIABorgen skyndsamt avhjälpa felet där detta är möjligt. Om kunden till följd av sådant fel inte kunnat nyttja sin utrustning i väsentlig omfattning äger kunden rätt till skälig nedsättning i avgiften för den tiden. Har MEDIABorgen orsakat felet genom grov vårdslöshet har kunden rätt till skadestånd med de begränsningar som följer: MEDIABorgen maximala ansvar enligt eller i samband med detta avtal ska vara begränsat till direkt ekonomisk skada och skadeståndet ska inte överstiga de tidigare sammanlagda betalningar som slutanvändaren fullgjort för supporttjänsterna under den tolvmånaders-period som infaller före den handling eller underlåtenhet som utgör grunden för skadeståndsansvaret.

Om felet inte kunnat avhjälpas inom en månad äger kunden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återfå återstående avgift.

MEDIABorgen svarar inte i något fall, oberoende av eventuell vårdslöshet eller grov vårdslöshet för förlust av data på grund av kundens ansvar att ombesörja att ändamålsenlig säkerhetskopiering utförs.

Särskilda bestämmelser för funka företag

25. Om abonnemanget

Abonnemanget gäller för den kontaktperson samt dator (PC, Mac) eller surfplatta som anges vid tecknandet av abonnemanget. Abonnemanget omfattar inte fel på klienten som beror på en server. Abonnemanget har en bindningstid på 12 månader och betalas kvartalsvis i förskott. För att abonnemanget skall gälla krävs att Pc:n under hela abonnemangstiden har ett aktivt virusskydd (ej nödvändigt för Mac), har en installerad och aktiv brandvägg samt en aktuell backup.

26. Abonnemangets omfattning

MEDIABorgen skall utföra sina åtaganden med lämplig och kompetent personal. Åtagandena skall utföras fackmannamässigt. Abonnemanget gäller, med nedanstående undantag, för hjälp med problem i datorns mjukvara (programvara) som anges nedan. För de användare som har Office 365 licenser ingår även hjälp med generella användarfrågor samt att återställa lösenord (förutsatt att delegerad användaradministration har accepterats) Abonnemanget omfattar support helgfria vardagar kl. 08-17.

Supporten utförs via telefon eller fjärrstyrning av abonnentens klient via internet.

Följande mjukvara omfattas av support:

 • Operativsystem (Win 7 och senare).
 • Mailsystem (Microsoft Outlook)
 • Officepaketet
 • För att erhålla grundfunktionen efter en omformatering krävs att abonnenten har originalmedia samt licensnycklar. Tekniker har rätt att avgöra när omformatering skall göras.

Undantag:

Abonnemanget omfattar inte support:

 • som beror på problem på en server
 • återställande av lösenord på egna servrar
 • på icke förinstallerad programvara.
 • vid driftsstörning som beror massivt virusangrepp (med massivt virusangrepp förstås nivå 5 enl. Symantecs klassificering av virusangrepp identifierat på mer än 1 000 PC eller 10 officiella Internetsidor eller att angrepp vållat stor skada med hög hastighet i fem (5) länder).
 • av annan programvara/ mjukvara än vad som framgår i punkt 28 ”Abonnemangets omfattning”.
 • vid skada/ driftstörning orsakad av programvara/ mjukvara som inte fanns med i PC:ns ursprungliga konfiguration.
 • vid skada/ driftstörning som har sin orsak i en utifrån kommande händelse (t ex fysisk skada eller problem med en server)
 • Sharepoint-ärenden i Office 365 (förutom återställande av lösenord, övriga ärenden hanteras av lokal tekniker)
 • på annat sätt än via telefon eller fjärrstyrning.

27. Anmälan om supportbehov

Anmälan skall göras till anvisat telefonnummer: XXX XXXX XXX XX eller via E-post servicedesk@MEDIABorgen.se

28. Uppsägning av abonnemang

Abonnenten får avbeställa sitt abonnemang innan abonnemangsperioden förnyas genom att senast 30 dagar dessförinnan lämna MEDIABorgen meddelande härom genom e-post eller brev annars förlängs abonnemanget med ytterligare en abonnemangsperiod. Uppsägning sker till: avtal@MEDIABorgen.se, alternativt MEDIABorgen. Uppsägningen kommer att bekräftas av MEDIABorgen .

29. Förändring av abonnemang

Abonnenten kan löpande lägga till nya användare alternativt byta namn på användare genom att ringa xxxxxxxxx. Nytillkomna användare tilläggsfaktureras samt läggs till på nästkommande kvartalsfaktura och bindningstiden synkroniseras med det ursprungliga abonnemangsavtalets bindningstid. MEDIABorgen förbehåller sig rätten att ändra eller att göra tillägg till Helpdesk abonnemanget med iakttagande av trettio dagars varseltid; ändringar eller tillägg skall skickas skriftligen till beställaren som tecknat abonnemangsavtalet. I det fall ändringar väsentligen skulle påverka abonnentens funktion har abonnenten rätt att i förtid säga upp sitt abonnemang.

Eventuella framtida justeringar av abonnemangsavgifter sker fr.o.m. nästkommande abonnemangsperiod, dvs inga prisjusteringar sker under tecknad abonnemangsperiod.

30. Ansvarsbegränsning

Om MEDIABorgen orsakat fel, för vilket MEDIABorgen har ansvaret, skall MEDIABorgen skyndsamt avhjälpa felet där detta är möjligt. Om Kunden till följd av sådant fel inte kunnat nyttja sin utrustning i väsentlig omfattning äger Kunden rätt till skälig nedsättning i avgiften för den tiden. Har MEDIABorgen orsakat felet genom grov vårdslöshet har Kunden rätt till skadestånd med de begränsningar som följer: MEDIABorgen maximala ansvar enligt eller i samband med detta avtal skall vara begränsat till direkt ekonomisk skada och skadeståndet skall inte överstiga de tidigare sammanlagda betalningar som slutanvändaren fullgjort för Support tjänsterna under den tolvmånaders-period som infaller före den handling eller underlåtenhet som utgör grunden för skadeståndsansvaret.

Om felet inte kunnat avhjälpas inom en månad äger Kunden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återfå återstående avgift.

MEDIABorgen svarar inte i något fall, oberoende av eventuell vårdslöshet eller grov vårdslöshet för förlust av data på grund av Kundens ansvar att ombesörja att ändamålsenlig säkerhetskopiering utförs.

Allmänna bestämmelser

31. MEDIABorgens webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på MEDIABorgen swebbsida ägs av MEDIABorgen eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från MEDIABorgen . Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av MEDIABorgen .

32. Personuppgifter

När MEDIABorgen är personuppgiftsansvarig

MEDIABorgen kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av MEDIABorgen integritetspolicy.

När MEDIABorgen agerar personuppgiftsbiträde åt kunden

I de fall MEDIABorgen behandlar personuppgifter för Kundens räkning gäller följande.

Kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med svensk lag. MEDIABorgen får endast behandla personuppgifter i enlighet med kundens skriftliga instruktioner och inte för några andra ändamål.

MEDIABorgen ska vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Fjärrdiagnostik eller motsvarande förfarande får utföras av MEDIABorgen endast efter kundens skriftliga medgivande (dvs. inte varje enskild slutanvändare). MEDIABorgen ska utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av kundens personuppgifter.

Om behandlingen av personuppgifter sker via kundens utrustning åtar sig kunden att tillse att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna finns på plats.

MEDIABorgen får avtala med underbiträde om uppfyllande av MEDIABorgen åtaganden om behandling av personuppgifter inom ramen för avtalet. MEDIABorgen svarar i dessa fall för att underbiträdets hantering av personuppgifter sker i enlighet med kundens instruktioner och att underbiträdet är bunden av motsvarande villkor som MEDIABorgen enligt detta avsnitt. MEDIABorgen ska på kundens skriftliga begäran meddela kunden vilka underbiträden som behandlar personuppgifter för kundens räkning och i vilket land behandlingen äger rum. Kunden har rätt att frånträda avtalet om kunden motsätter sig ett visst underbiträde.

MEDIABorgen har rätt att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES så länge detta är förenligt med svensk lag. Om ett underbiträde kommer att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES ska MEDIABorgen tillse att underbiträdet undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje land eller annat likande skriftligt avtal om det saknas en annan laglig grund för överföringen. MEDIABorgen ska ha rätt att som ombud för kunden underteckna det avtalet.

Kunden har rätt i enlighet med GDPR att begära att få ta del av logghistorik och annan dokumentation som behövs för att säkerställa att MEDIABorgen lever upp till kundens krav på personuppgiftsbehandlingen och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. Granskningen ska ske på kundens egen bekostnad och, om MEDIABorgen begär det, genom en oberoende tredje man. MEDIABorgen ska tillåta de inspektioner som myndighet enligt lag kan kräva för personuppgifters behandling. MEDIABorgen kostnader i samband med genomförande av sådan granskning får debiteras kunden.

MEDIABorgen ska inte behandla personuppgifter för kundens räkning under längre tid än vad som behövs för att fullgöra sitt åtagande mot kunden. På kundens begäran skall MEDIABorgen senast tre (3) månader från det att åtagandet upphörde se till att kundens personuppgifter raderas. Om MEDIABorgen lagrar personuppgifter för kundens räkning, får MEDIABorgen inte radera personuppgifterna innan kunden meddelats om att radering kommer att ske.

33. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist angående tolkning, tillkomsten eller tillämpningen av detta avtal, dess bilagor samt övriga tillhörande dokument, och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

34. Force Majeure

MEDIABorgen äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför MEDIABorgen kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

35. Övrigt

MEDIABorgen förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan MEDIABorgen skriftliga samtycke.

MEDIABorgen förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.